Rear Disc Brake Kit, Club Car DS, Precedent, Yamaha G1-G22