Hardware Only, Utility Box Mounting Kit, E-Z-Go Marathon