BRK-201 - Rear Disc Brake Kit, Club Car DS, Precedent, Yamaha G1-G22